કદાચ મને ચાહતા ના આવડ્યું

કદાચ મને ચાહતા ના આવડ્યું,
અને એટલે જ તમને પામતાં ના આવડ્યું,

તમારા જ સપના જોતો હતો,
તેથી તમારા જ સપના મા કોઇ છે એ પામતાં ના આવડ્યું,

આવડ્યું તો બસ એ જ કે તમને દિલ થી ચાહતા આવડ્યું,

જાણ્યું કે તમે મારા નહી થઇ શકો,
છતાં તમને પરાયા માનતા ન આવડ્યું,

મંઝિલ નહી મળે એમ મને લાગ્યું છતાં,
અડધે રસ્તે થી પાછા વળતાં ન આવડ્યું.

– 

Advertisements