અબ્બાસ વાસી ‘મરીઝ’

અબ્બાસ વાસી ઉપનામ મરીઝ

જન્મ :- 22 ફેબ્રુઆરી 1917, સુરત, ગુજરાત
મૃત્યુ :- 19 ઓક્ટોબર 1983, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર
વ્યવસાય :- પત્રકાર, પ્રકાશક, તંત્રી
ભાષા :- ગુજરાતી
માતા-પિતા :- અબ્દુલઅલી વાસી, અમ્તુલ્લાબાઈ

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s